หน้าแรก คณะผู้บริหาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

ข้อมูลทั่วไป
ประวัติโรงเรียน
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
ข้อมูลนักเรียน
สภานักเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
คณะบริหาร
ผู้อำนวยการ
ทำเนียบผู้บริหาร
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา
กลุ่มสาระสุขศึกษา
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

 

รวบรวมกิจกรรม

กิจกรรมย้อนหลัง

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครครูสอนดนตรีไทยและดนตรีสากล วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา

วารสารโรงเรียน
กิจกรรม
•กิจกรรม“กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ม.1-3
ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

• กิจกรรมประหยัด อดออม ธนาคารโรงเรียน
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558

• บุคลากรฝ่ายปฐมวัยศึกษาดูงาน
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

•วิชาการอนุบาล วันที่ 2 ตุลาคม 2558

•การจัดแสดงผลงาน “ I THINK I CAN ! ” ในวันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

•กิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์ ธนาคารโรงเรียน วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558

• วันวิชาการ (Edukids) กิจกรรมวันวิชาการ(Edukids) ภาคเรียนที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 – 10 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยฝ่าย

•วันนักวิทยาศาสตร์น้อย “ท่องโลกกาลเวลา” วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2558

•อบรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ครูสาระภาษาอังกฤษของอัครสังฆมณฑล กรุงเทพฯ เขต 6
วันเสาร์ที่ 15, 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558

•“Happy School” วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

•โครงการทัศนศึกษา
วันที่ 24 กรกฎาคม 2558

• กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ วัดทองประดิษฐ์ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี

•กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558

•ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ( เขต 6 )

•กิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558

•“รู้รักษ์ภาษา คุณค่าของไทย” วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2558

•ครูดีเด่น ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558

•โครงการอบรมการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการจัดการเรียนการสอน ( เขต 6 )
วันที่ 13-14 , 20-21 มิถุนายน  2558

• กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 
ประจำปีการศึกษา 2558
วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2558

•งานปฐมนิเทศนักเรียน
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

•กิจกรรม ขอพรพระโอกาสเปิดปีการศึกษา 2558
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558

•โครงการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558

•บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
วันที่  25  เมษายน  2558
•ภาพหมู่ครูทั้งหมด
•กิจกรรมวันธีรราชเจ้า
วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557
•ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก เขต 6
วันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2557

• โครงการฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก  เขต 6
วันที่ 24 – 25  ตุลาคม  พ.ศ. 2557

•งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557
กลุ่มโรงเรียนทศมิตร  สองพี่น้อง
วันที่  22 – 23   กันยายน   พ.ศ. 2557
สังฆมณฑลในประเทศไทย

โรงเรียนแม่พระประจักษ์ เลขที่ 14 หมู่ 4 ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

โทรศัพท์ 0-3553-1160 โทรสาร 0-3553-1983